BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG D’INSTAGRAM

1. EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

L’empresa Bowling Golf, S.L amb domicili a C/ Valldebanador N.1, Calella, Barcelona, Espanya i identificada con el número B60721966 organitza el sorteig d’àmbit internacional.

La finalitat del sorteig és aconseguir visibilitat del negoci i clients.

2. DATA D’INICI I DE FINALITZACIÓ

La Promoció s’iniciará el 23 de Març de 2021, y finalizará el 25 de Març de 2021 a les 23:55h.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de la participació seran els següents: 

  • Només podran participar aquells participants que siguin titulars d’un compte de Instagram.
  • Els participants hauran de donar like a la publicació del perfil de la xarxa social Instagram. 
  • Els participants hauran de seguir el perfil de la marca (@bowlinggolf).
  • Els participants hauran de comentar la publicació de la marca en la xarxa social Instagram etiquetant a (2 amics) durant el període de participació.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

S’escolliran els 2 guanyadors mitjançant la plataforma AppSorteos de forma aleatòria. Els guanyadors seran comunicats el dia 26 de Març de 2021 a través de l’Instagram de la marca.

Els premis consistiran en: Un guanyador s’emportarà 1 partida gratuïta de Bowling per 3 persones i l’altre guanyador s’emportarà 1 partida gratuïta de Minigolf per 3 persones. El premi no es podrà bescanviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració.

La celebració del sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres participants.

La participació en aquesta promoció, així com la publicació dels comentaris que es realitzen per part dels participants en les publicacions no podran vulnerar en cap cas les Regles comunitàries d’Instagram ni les Condicions d’ús d’Instagram.

7.-EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte de el premi que obtingui d’aquesta Promoció.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial de el premi.

8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades, cada participant amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consent que les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer, titularitat d’aquesta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat als seus resultats, i tramitar el lliurament de el premi.

L’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, Supressió, Oposició, Limitació de el tractament, Portabilitat, oblit ia no ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a [email protected], adjuntant una còpia d’un document identificatiu.

9.- CANVIS I ACCEPTACIÓ

Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.

El sol fet de participar en el sorteig implica que el participant accepta totalment les condicions d’aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través del qual es desenvolupa el mateix.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència dels participants.